Litewski - angielski


Lista słów:

afrikietis (-ę) - African
galř gale - after all
vęl - again (dll.)
amţius - age
pagyvenęs, senas - aged
vikrus - agile
jaudinti (jaudina/jaudino) - agitate
susijaudinimas - agitation
sutikti (sutinka/sutiko) + su - agree (to)
susitarimas, sutartis - agreement
liga, negalavimas - ailment
tikslas - aim
atstatyti (tato/tatę) + acc. - aim (at)
oras - air
siurblys - air-pump
lęktuvas - aircraft
lęktuvo sparnas - aircraft wing
oro pađtas - airmail
aerouostas - airport
laikrodis, ţadintuvas - alarm-clock
deja - alas!
Aliaska - Alaska
Albanija - Albania
albumas - album
baltymas - albumen (biol./chem.)
Aleutř salos - Aleutian Islands
Alţyras - Algeria
Alţyras - Algiers
svetimas (tolimas paţiżromis) - alien (to)
visi - all (pl.)
visas - all (sg.)
visŕ dienŕ - all day long
balandţio pirmoji - All Fools' Day
staigmena - all of sudden
vis dęlto - all the same
susivienijimas, sajunga - alliance
skirti (skiria/skyrę) - allot
apskritai, visiđkai, visai - alltogether
beveik - almost
iđmalda - alms
vienas - alone
iđilgai - along
abęcęlę - alphabet
abęcęlinis - alphabetical
Alpęs - Alps
jau - already
irgi, taip pat - also
Altajus - Altai
visada - always
susijungti (jungia/jungę) - amalgamate
saviveikla - amateur activities
meno saviveikla - amateur artistic work
Amazonę - Amazon
taisymas - amendment
Amerika - America
amerikietis (-ę) - American
tarp - among
tarp - amongst
kiekybę, suma (pinigř ~) - amount
Amsterdamas - Amsterdam
Amu-Darja - Amu Darya
Amuras - Amur
ţaidimas - amusement
tyrimas - analysis (chem.)
inkaras - anchor
senas, senovinis, senoviđkas - ancient
ir, o, bet - and
o - and how about...?
Andai - Andes
vęl - anew (dll.)


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.