Kinyarwanda - angielski


Lista słów:

nkora n. - active voice (LING)
kinnyi n. [umu- aba-], nyarubuga n. [umu- aba-] - actor/actress
furuka n. ifunganye - acute angle
tangazo n. [s. i- pl. ama-] - ad
Adamu - Adam
teranya v. [gu-], ongera v. [k-] - add
uzuza v. [ku-] - add on
hongo n. ubwoko bw'im(p)- - Addax nasomaculatus
teranyo n. [igi-], teranya n. [i-] - addition
nyongera adj. [cy'-] - additional
gereka n. [umu-](rb Bz) - additional (JUR)
aderesi n. [s.&pl.], aho umuntu abarizwa - address
andikiwe n. [s. uw-pl. aba-] - addressee
egeranye adj.[cy-], bangikanye adj.[ki-], turanye - adjecent
ntera, nyazina n. [s. iki- pl. ibi-], ntera n. - adjective
tengeneza v. [gu-] - adjust
kosora n. [i-], menyereza n. [i-] - adjustment
yobora v. [ku-] - administer
tegetsi n.[umu- aba-], yobozi n. [s. umu- pl.aba-] - administrator
tangarira v. [gu-], nyurwa v. [ku-] - admire
akirwa n. [iy-], emerwa n. [iy-] - admission
emerera v. [kw-], kundira v. [gu-] - admit
hana v. [gu-] - admonish
sore n. [ubu-], kumi n. [ubu-] - adolescence
angavu n.[umw- ab-], garagu n.[in-], sore n.[umu-] - adolescent
rera v. [ku-] imfubyi, emeza v.kw- - adopt
kunda v.[gu-], singiza v.[gu-], shimagiza v.[gu-] - adore
foreign - aduka
ryoshyaryoshya v. [ku-], cacura v. [gu-] - adulate
hamye adj. [gi-], kuru adj. [s. mu- pl. ba-] - adult
kure n. [ubu-] - adulthood
tera v. imbere, tanga v. igitekerezo, jya v. mbere - advance
gereka n. [umu- imi-] - adverb
tangazo n. [i- ama-] - advert (ad)
ranga v.[ku-], menyekanisha v.[ku-], tangaza v.gu- - advertise/ze
tangazo n. [i- ama-] - advertisement
tangazo n. [s. i- pl. ama-] - advertisment
tangazi n. [umu- aba-] - advertizer
hagurukiramenyekanisha n. [i-] - advertocracy
gishwanama n. [umu- aba-], jyanama n. [umu- aba-] - advisor
anteni n., nteni n. [a-] - aerial
dege n. [in-] - aeroplane
kundo n. [uru-] - affection
yemeza n. [i-] - affirmation
emeza adj. [ny-] (rb Bz) - affirmative
omeke n. [iny-](rb Bz), uzuza v. [ku-] - affix
turike nkubyi n. [in-](rb Bz) - affricate (LING)
gomajwi n. y'inturike nkubyi - affricative consonant
Afuganisitani - Afganistan
Afurika - Africa
nyafuruka adj. - African
tonde n. nyafurika - African alphabet
nyuma adv. - after
nyuma adv. - afterward
bukeye, nyuma adv. - afterwards
aka n. [s. umw- pl. imy-] - age
shami n. [i- ama-] - agency
ibiri ku murongo w'ibyigwa, ibiteganyijwe - agenda
nyagukora n. (rb Bz) - agent
sanisha n. [i-], sezerano n. [s. i- pl. ama-] - agreement
mbere adj. [i-], mbere - ahead
kunga n. [in-], fasha v. [gu-] - aid
SIDA - AIDS
uka n. [umw- imy-] - air
humana n. ry'umwuka - air pollution
dege n. [in-] - airplane
Alubaniya n. - Albania
sinzi n. [ubu-] - alcoholism
Alijeriya n. - Algeria
nyamahanga n. [s.umu- pl.aba-], cyo kuyindi si - alien


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.