Niemiecki - polski


Lista słów:

abfinden - wypłacać; sich mit jemandem/etwas ~pogodzić się z kimś/czymś findet ab, fand ab, hat abgefunden
Abfindung - odszkodowanie, odprawa (l.mn. die Abfindungen)
abfliegen - odlatywać, wylatywać fliegt ab, flog ab, ist abgeflogen
Abflug - odlot (l.mn. die Abflüge)
Abfluss - odpływ, ściek (l.mn. die Abflüsse)
abfragen - odpytywać, sprawdzać fragt ab, fragte ab, hat abgefragt
abführen - wyprowadzać (kogoś skądś), odprowadzać pod nadzorem führt ab, führte ab, hat abgeführt
Abführmittel - środek przeczyszczający (l.mn. die Abführmittel)
Abgas - spaliny (l.mn. die Abgase)
abgeben - oddawać gibt ab, gab ab, hat abgegeben
abgelegen - odległy, ustronny
abgemacht - uzgodniony
Abgeordnete - parlamentarzysta / parlamentarzystka (der/die) (l.mn. die Abgeordneten)
abgeschieden - samotny, odosobniony
abgeschlossen - oddzielny, ogrodzony
abgeschmackt - niesmaczny
abgesehen - pomijając, abstrahując od ~ von
abgespannt - wyczerpany
abgestumpft - obojętny, zagłuszony, ostygły
abgetragen - znoszony
abgewogen - wyważony, przemyślany
abgewöhnen - odzwyczajać, oduczać; sich ~odzwyczajać się, odwyknąć gewöhnt ab, gewöhnte ab, hat abgewöhnt
abgezehrt - wychudły
abgötisch - bałwochwalczy; - ubóstwiać kogoś jemanden ~ lieben
Abgott - bożyszcze (l.mn. die Abgötter)
Abgöttin - bożyszcze (l.mn. die Abgöttinnen)
abgrenzen - odgraniczać, oddzielać; Pflichten gegeneinander ~ustalić między sobą zakres obowiązków grenzt ab, grenzte ab, hat abgegrenzt
Abgrund - przepaść, otchłań (l.mn. die Abgründe)
abgrundtief - głęboki, niezmierny
Abhandlung - rozprawa naukowa (l.mn. die Abhandlungen)
Abhang - zbocze, stok (l.mn. die Abhänge)
abhängen - zależeć, odwieszać hängt ab, hing ab, hat abgehangen
abhängig - zależny; - być od kogoś uzależnionym von jemandem ~ sein
abheben - zdejmować, podejmować, odbierać (telefon) hebt ab, hob ab, hat abgehoben
abholen - iść, pojechać po kogoś holt ab, holte ab, hat abgeholt
Abitur - matura (l.mn. die Abiture)
Abiturient - maturzysta, abiturient (l.mn. die Abiturienten)
Abiturientin - maturzystka, abiturientka (l.mn. die Abiturientinen)
Abkommen - układ, umowa (l.mn. die Abkommen)
Abkömmling - potomek, (chem.) pochodna (l.mn. die Abkömmlinge)
abkühlen - ochładzać, oziębiać, ostudzać / stygnąć, chłodnąć kühlt ab, kühlte ab, hat/ist abgekühlt
Abkühlung - ochłodzenie (l.mn. die Abkühlungen)
abkürzen - skracać kürzt ab, kürzte ab, hat abgekürzt
Abkürzung - skrót (l.mn. die Abkürzungen)
abladen - wyładowywać lädt ab, lud ab, hat abgeladen
Ablass - odpust (l.mn. die Ablässe) (rel.)
ablassen - wypuszczać, spuszczać; Wasser ~spuszczać wodę; von etwas ~odstępować od czegoś lässt ab, ließ ab, hat abgelassen
Ablauf - odpływ, upływ, przebieg, tok; vor ~ einer Stunde - przed upływem godziny; ~ des Tages - przebieg dnia (l.mn. die Abläufe)
ablaufen - upływać, spływać läuft ab, lief ab, ist abgelaufen
Ableben - zgon (nur Singular)
ablegen - zdawać egzamin, zdawać, zwracać legt ab, legte ab, hat abgelegt
ablehnen - odrzucać lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt
ableiten - odprowadzać, wysuwać, wywodzić; Wasser ~odprowadzać wodę leitet ab, leitete ab, hat abgeleitet
ablenken - odwracać, odciągać uwagę lenkt ab, lenkte ab, hat abgelenkt
ablesen - odczytywać, zdejmować, zbierać; einem Gesicht etwas ~wyczytać coś z twarzy liest ab, las ab, hat abgelesen
abliefern - oddawać, odprowadzać liefert ab, lieferte ab, hat abgeliefert
abmachen - usuwać, ustalać macht ab, machte ab, hat abgemacht
Abmachung - ugoda, umowa (l.mn. die Abmachungen)
abmelden - wymeldowywać, odmeldowywać meldet ab, meldete ab, hat abgemeldet
Abnahme - odbiór, chudnięcie, zmniejszanie się, ubytek; ~ der Ware - odbiór towaru (l.mn. die Abnahmen)
abnehmen - wyręczyć, pomóc, chudnąć nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen
Abnehmer - odbiorca, nabywca, klient, abonent (l.mn. die Abnehmer)
Abneigung - niechęć (mst Singular)
Abonnement - abonament, przedpłata (l.mn. die Abonnements)
abonnieren - prenumerować abonniert, abonnierte, hat abonniert
abpumpen - wypompowywać, odpompowywać pumpt ab, pumpte ab, hat abgepumpt
abraten - odradzać rät ab, riet ab, hat abgeraten
abräumen - sprzątać räumt ab, räumte ab, hat abgeräumt
abreagieren - odreagować reagiert ab, reagierte ab, hat abreagiert
Abrechnung - rozrachunek, rozliczenie, wystawienie rachunku, zemsta (l.mn. die Abrechnungen)


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.