Angielski - polsko informatyczny


Lista słów:

absolute number - liczba niemianowana
absolute order - komenda bezwzględna, uporządkowanie bezwzględne
absolute path name - bezwzględna nazwa ścieżki, pełna nazwa ścieżki
absolute path - ścieżka bezwzględna, pełna nazwa ścieżki
absolute positional pattern - bezwzględny wzorzec pozycyjny
absolute program - program o adresach bezwzględnych
absolute rate - wskaźnik bezwzględny
absolute symbol - symbol bezwzględny
absolute tab - tabulator absolutny
absolute term in an expression - wyraz wolny w wyrażeniu
absolute term - człon bezwzględny, składnik bezwzględny
absolute time - czas bezwzględny
absolute value computer - komputer o wartościach bezwzględnych
absolute value of a complex number - moduł liczby zespolonej
absolute value of a real number - moduł liczby rzeczywistej, wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
absolute value - ABS, wartość bezwzględna, moduł
absolute vector - wektor bezwzględny
absolute - bezwzględny , absolutny
absolutely summable series - szereg zbieżny bezwzględnie
absolutely summable series - szereg zbieżny bezwzględnie
absorbing state - stan pochłaniający
abstract card - karta dokumentacyjna
abstract class - klasa abstrakcyjna
abstract class - klasa abstrakcyjna
abstract class - klasa abstrakcyjna
abstract declarator - deklarator abstrakcyjny
abstract declarator - deklarator abstrakcyjny
abstract journal - czasopismo abstraktowe
abstract machine - maszyna abstrakcyjna
abstract method - metoda abstrakcyjna
abstract semantic network - abstrakcyjna sieć semantyczna
abstract symbol - symbol abstrakcyjny; symbol dokumentacyjny
Abstract Syntax Notation 1 - ASN 1, notacja dla składni abstrakcyjnej 1
abstract syntax - składnia abstrakcyjna
abstract type - typ abstrakcyjny
abstract - abstrakcyjny , abstrakt ; streszczenie, analiza dokumentacyjna, sporządzać abstrakt, abstrahować, 3. oddzielać, usuwać, odrywać
abstracting and indexing - A and I, sporządzenie abstraktu i indeksowanie
abstracting service - usługa sporządzania abstraktów (dokumentacji)
abstraction - abstrakcja, abstrahowanie
a-buffering - a-buforowanie
A-bus - główna szyna mikroprocesora
abuse - nadużycie , nadużywać
abuttal operator - pusty operator konkatenacji
AC adapter - zasilacz sieciowy
AC coupled flip-flop - przerzutnik o sprzężeniu pojemnościowym
AC dump - odłączenie zasilania
AC erasing - wymazanie zapisów magnetycznych (przez urządzenie zasilane prądem zmiennym)
AC outlet - alternating current outlet, gniazdo sieci prądu przemiennego
ac singaling - stosowanie sygnałów prądu zmiennego
accelerated PCI local bus video - grafika na magistrali lokalnej PCI, z akceleracją
acceleration error - uchyb przyspieszeniowy
acceleration lag - uchyb przyspieszeniowy
acceleration period - okres rozruchu, czas przesuwu karty lub taśmy przez czytnik
acceleration time - czas rozruchu, czas rozpędu (np. czytnika)
acceleration - przyspieszenie , akceleracja
accelerator board - karta przyspieszająca; karta z akceleratorem
accelerator key - klawisz skrótu
accelerator port - port akceleratora
accelerator table - tablica skrótów (zawierająca klawisze skrótów i przypisane im identyfikatory poleceń)
accelerator - akcelerator , przyspieszacz
accent - akcent , akcentować
accept - przyjmować , odbierać, akceptować, zgadzać się, wyrażać zgodę, akceptacja danych (z klawiatury); zgodność (w protokołach sieciowych)
acceptable malfunction rate - wadliwość dopuszczalna (w użytkowaniu)
acceptable quality level - AQL, jakość dopuszczalna, dopuszczalny poziom wadliwości wyrobu, akceptowany poziom jakości
acceptable reliability level - dopuszczalny poziom niezawodności
acceptable use policy - zasada dopuszczalnego wykorzystania
acceptable - dopuszczalny , możliwy do przyjęcia, możliwy do zaakceptowania, sensowny
acceptance sampling - wybiorcza kontrola odbiorcza
acceptance test - test akceptacyjny, próba odbiorcza, test odbiorczy
acceptance testing - testowanie akceptacyjne


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.